Kol Rina no. 7 (numéro pour Noël, 2007)
Kol Rina numéro 8 (édition de Pâques 2008)

Kol Rina n°25 (vers Noël 2013)

Kol Rina n°29 - Pâques 2015

Kol Rina (numéro de Pâques 2013)

Kol Rina n° 26 (Pâques 2014)